ศูนย์ บริการซ่อม Philips TV โดยทันเด้อ เซอร์วิส

บริการซ่อม Philips TV เราเป็นหน่วยบริการซ่อมสินค้า โดยบริการซ่อมถึงบ้าน พื้นที่ดูแลงานซ่อมได้แก่ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

บริการซ่อม Philips TV

สินค้าที่สามารถรับบริการที่บ้านได้ คือสินค้าดังต่อไปนี้

  • Philips TV
  • Nano TV (ไม่รวมค่าเดินทาง ลูกค้าชำระค่าเดินทาง)

กรณีที่อุปกรณ์เกิดการขัดข้อง Philips จะดำเนินการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Philips โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อท่านแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลารับประกัน โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ (เช่น ในสภาพแวดล้อมที่ได้ระบุไว้) สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์บางประเภทที่บริษัทพันธมิตรของ Philips เป็นผู้รับประกัน โปรดตรวจสอบจากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

หากท่านประสงค์รับบริการในประเทศไทย แต่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นั้นนอกประเทศไทย Philips จะพยายามดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันของประเทศที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นั้น

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามที่แสดงไว้ในหลักฐานการซื้อขาย และจะหมดอายุตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในส่วน “ระยะเวลาการรับประกัน” ด้านล่าง หากต้องการรับบริการแต่ทำหลักฐานการซื้อขายสูญหาย หรือ Philips ไม่รู้จักร้านค้าปลีกนั้นๆ (เช่น ผู้ขายอยู่ในช่องทางการประมูลสินค้าออนไลน์) ให้ถือว่าระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นขึ้นสามเดือนถัดจากวันที่ผลิต ตามที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์หรือระบุได้จากหมายเลขผลิตภัณฑ์ หากต้องการรับบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันผลิตหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้อง

ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมแซมให้สำเร็จไม่ได้ในเชิงพาณิชย์ Philips อาจเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมซึ่งมีหน้าที่การทำงานคล้ายคลึงกันให้แทน หลังการซ่อมแซม การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกันจะต่อเนื่องจากวันที่ซื้อเดิม

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่ตามมา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียรายได้) และการชดเชยค่าเสียหายสำหรับการกระทำที่เกิดจากตัวท่านเอง เช่น การบำรุงรักษาตามปกติ การติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือการบันทึกหรือการกู้คืนข้อมูล

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงหรือจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้

• หลักฐานการซื้อขายมีการแก้ไขในรูปแบบใดๆ หรือถูกทำให้อ่านออกได้ยาก

• หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือรหัสวันที่ผลิตบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ หรือทำให้อ่านออกได้ยาก

• ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมหรือการปรับเปลี่ยนที่กระทำโดยองค์กรหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

• ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากการใช้งานอย่างหนักนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เช่น การใช้ในเชิงพาณิชย์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดประเภทหรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์นั้น

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อเติม หรืออุปกรณ์เสริม นอกเหนือไปจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้

• อุปกรณ์ได้รับความเสียหายซึ่งรวมถึงสาเหตุต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ ฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ การขนส่ง หรือน้ำ (ยกเว้นคู่มือผู้ใช้จะระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์ล้างด้วยน้ำได้)

• การสึกหรอตามปกติ หรือการเปลี่ยนอะไหล่ของชิ้นส่วนตามการใช้งานปกติ (เช่น ถุงหรือไส้กรองสำหรับเครื่องดูดฝุ่น)

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากการออกแบบ การผลิต หรือได้รับการรับรองการดั้งเดิมสำหรับใช้ในประเทศที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายเมื่อคุณนำผลิตภัณฑ์เข้าจากต่างประเทศ

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากปัญหาการเข้าถึงหรือการติดต่อกับผู้ให้บริการ เช่น ความขัดข้องในการเข้าถึงเครือข่าย (ได้แก่ เคเบิลทีวี จานดาวเทียม หรืออินเตอร์เน็ต), ปัญหาสายส่งสัญญาณของผู้สมัครใช้งานหรือผู้เชื่อมต่อ, เครือข่ายท้องถิ่นล้มเหลว (การเดินสายเคเบิล เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ สายส่งสัญญาณของผู้ใช้) และความผิดพลาดในการส่งสัญญาณของเครือข่าย (คลื่นรบกวน สัญญาณรบกวน คุณภาพเครือข่ายไม่ดีหรือล้มเหลว)

• การใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบนหรือด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ


บริการซ่อม Philips TV และระยะเวลาการรับประกันสินค้า Philips

ระยะเวลาการรับประกันในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ในประเภทที่ระบุไว้ในส่วนหัวของเอกสารนี้คือ 12 เดือนโดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

 ข้อยกเว้น ระยะเวลาการรับประกัน
 จอภาพ LCD 36 เดือน 
 หลอดไฟรถยนต์ (คือผลิตภัณฑ์ที่ “ชำรุดและสึกหรอ” ดังนั้น จึงไม่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันตามกฎหมาย) แต่ยังมีระยะเวลาการรับประกันดังรายการต่อไปนี้
 · หลอดไฟซีนอน การรับประกันเป็นเวลา 2 ปี หรือ 60,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน
 · หลอดไฟสัญญาณ ไฮเปอร์ และฮาโลเจนรุ่นมาตรฐาน การรับประกันเป็นเวลา 1 ปี หรือ 30,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน
 · หลอดไฟฮาโลเจนประสิทธิภาพสูง การรับประกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 10,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน
บริการซ่อม Philips TV

ที่มา : https://www.philips.co.th/

ทันเด้อ เซอร์วิส